საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ჯიქურა


საზოგადო სახელი: სორგოjiqura

სახეობის  სახელწოდება:   Sorghum bicolor  (L.) Moench

ჯიშის სახელწოდება: ჯიქურა Sorghum bicolor  ‘Jiqura’

წარმოშობა: უძველესი ადგილობრივი ჯიშია, ითესებოდა მაღალმთიან რაიონებში. ჯერ კიდევ 1772 წელს არის აღწერილი რაჭაში, ღომთან და სიმინდთან ერთად.

ჯიშის დახასიათება: საადრეო ჯიშია, მისი სავეგეტაციო პერიოდი 115 დღეა. მცენარე სწორმდგომია, დაუტოტავი, სიმაღლე 180-200 სმ. ყვავილედი ფარჩხატია, ნახევრად ცოცხისებური. ყვავილედის სიგრძე 20-30 სმ-ია. თაველი მთლიანად არ არის ამოსული ფოთლის იღლიიდან. თავთუნის კილი წითელია, შეუბუსავია. მარცვლის რაოდენობაა საგველაში 250. 1000 მარცვლის მასა 39გრამია.

დღევანდელი მდგომარეობა: დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში, ასევე ინდოეთში ICRISAT გენბანკში.

დამატებითი ინფორმაცია: მცენარე იზრდებოდა ძალიან მაღალი, მარცვალს საკვებად არ ხმარობდნენ, გლეხობა მის თაველს დასაგველად, საცოცხედ ხმარობდა. გამოცეხვა რთულია.

წყაროებინ.ი. ჩხენკელი,  ფეტვნაირიპურეულებისსარკვევი,თბილისი, 1948 წელი;

აღწერილიაბოტანიკისინსტიტუტისმცენარეთაგენეტიკურირესურსებისგანყოფილებისმეცნიერისადააგრარულიუნივერსიტეტისმცენარეთაგენეტიკურირესურსებისბანკისფეტვნაირიკულტურებისკურატორისმიერ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი