საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ბექა


საზოგადო სახელი:  სიმინდი beqa

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

ჯიშის  სახელწოდება:   ბექა  -Zea mays semidentata Bekha’          

წარმოშობა: ჯიში გამოყვანილია ნარინჯისფერი კაჟა, კბილა და ნახევრადკბილა უცხოური  და ადგილობრივი სიმინდის ფორმების ურთიერთშეჯვარებით და გამორჩევით. ჯიში გამძლეა ჩაწოლისა და დაავადებებისადმი.

ჯიშის დახასიათება: ჯიში საშუალო ვეგეტაციისაა. აღმოცენებიდან სრულ სიმწიფემდე სჭირდება 112 დღე. მცენარის სიმაღლე 250-260 სმ-ია. მიწისზედა მუხლების რაოდენობა  მთავარ ღეროზე  - 15-16.ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე  18-20. ტაროს ფორმა სუსტი კონუსურია, სიგრძე -18-20სმ.ტაროზე მწკრივების რაოდენობაა 12-14. მწკრივში 40-45 მარცვალია. მარცვლის ფერია ნარინჯისფერი, ყვითელი. კონსისტენცია -  ნახევრადკბილა. მაღალ აგროფონზე მარცვლის მოსავალია 6-7ტ/ჰა. გამოიყენება როგორც სასურსათედ, ასევე  საფურაჟედ და სასილოსედ.

დღევანდელი მდგომარეობა: არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია.

დამატებითი ინფორმაცია: რეკომენდირებულია აღმოსავლეთ საქართველოს როგორც სარწყავ, ასევე ურწყავ, შემაღლებულ და მთის ზონებისათვის.აგრეთვე დასავლეთ საქართველოს დაბლობი მთის წინა და მთის რაიონებისათის.

წყაროებისაქართველოსინტელექტუალურისაკუთრებისეროვნულიცენტრი - მცენარეთადაცხოველთაახალიჯიშებისდაცვისოფიციალურიბიულეტენი 5(13),თბილისი, 2012წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი