საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

წეროვანი 5


 საზოგადო სახელი:   სიმინდიwerovani5

სახეობის სახელწოდება: Zea mays L.

სახესხვაობის სახელწოდება: Zea mays  var. leukodon Alef.

ჰიბრიდის სახელწოდება:  წეროვანი 5 - Zea mays X leukodon ‘Tserovani 5’

წარმოშობა:  გამოყვანილია მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში. დედა ფორმა არის მარტივი ჰიბრიდი  (გპ 3 X CML 176), მამა - ადგილობრივი ჯიშია - აჯამეთის თეთრი. გასავრცელებლად დაშვებულია 2011 წლიდან დასავლეთ საქართველოს დაბლობი ზონისა და აღმოსავლეთ საართველოს სარწყავი რაიონებისთვის, სადაც აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი შეადგენს 3800-45000  C-ს.

ჯიშის დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა აღმოცენებიდან სრულ სიმწიფემდე 140 დღეა. მცენარის სიმაღლეა 305 სმ. მიწისზედა მუხლების რიცხვი მთავარ ღეროზე - 18-19, ფოთლების რაოდენობა - 20-21. მცენარეზე ვითარდება ერთი ტარო.  ტარო სუსტი კონუსურია, სიგრძე 20-21 სმ., მარცვლის მწკრივების რაოდენობა 16-18, მწკრივში მარცვლებისა - 45, ტაროს მასაა 250 გრ, მარცვლის გამოსავალი - 82%, ნაქუჩი თეთრია. მარცვალი თეთრია, კონსისტენცია შუალედური, 1000 მარცვლის მასა 338 გრამია. არ ახასიათებს ღეროს ჩაწოლა. არ ავადდება ფუზარიოზით; ბუშტოვანი გუდაფშუტათი ავადდება მცირედ, სიმინდის ფარვანა მცირედ აზიანებს. მოსავლიანობა საშუალოდ 6.75 ტ/ჰა. მცენარეთა დგომის ოპტიმალური სიხშირეა 45-50 ათასი მცენარე ჰა-ზე. ჰიბრიდული  თესლის მისაღებად  საჰიბრიდიზაციო ნაკვეთზე  მშობელი ფორმები ითესება სქემით  ♀5 : ♂1.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჰიბრიდის მშობელი ფორმების თესლები არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიწათმოქმედების ინსტიტუტში.

დამატებითი ინფორმაცია:   ჰიბრიდი სასურსათე მიმართულებისაა.

წყაროები: საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”, მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი, 4(8), თბილისი, 2011, გვ. 29 -35.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი