საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ყაზბეგი


საზოგადო სახელი:   სიმინდიyazbegi

სახეობის სახელწოდება:  Zea mays L.

სახესხვაობის სახელწოდება: Zea mays  var. flavorubra Körn.

ჰიბრიდის სახელწოდება:  ყაზბეგი – Zea mays X flavorubra  ‘Kazbegi’

წარმოშობა: გამოყვანილია აიპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიწათმოქმედების ინსტიტუტში აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) ჩრდილო ცენტრალური რეგიონის გენეტიკური რესურსების ცენტრიდან (NSRPIS) მიღებული Ht (ჩრდილიეთის ჰელმინთოსპორიოზისადმი გამძლე) გენების დონორების შეჯვარებით. დედა ფორმა - ხაზი B73Ht , მამა - ხაზი LH51. რეკომენდებულია დასავლეთ საქართველოს დაბლობ ზონაში და აღმოსავლეთ საქართველოს სარწყავ რაიონებში გასავრცელებლად.

ჯიშის დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდი საშუალო საგვიანოა, აღმოცენებიდან სრულ სიმწიფემდე სჭირდება 127დღე. მცენარის სიმაღლაე 268 სმ. ფოთლების რაოდენობაა 19-20, მიწისზედა მუხლებისა - 17, ბარტყობა არ იცის. მცენარეზე ვითარდება 1.0 ტარო.  ტაროს ფორმა სუსტი კონუსურია, სიგრძე - 22-23 სმ, მარცვლის რიგების რაოდენობაა 16-18, ტაროს მიმაგრების სიმაღლეა 117-120 სმ. ტაროდან მარცვლის გამოსავალია 84 %. მშრალი ტაროს მასა 230-250 გრამია,  ნაქუჩი ვარდისფერია. მარცვალი ყვითელია, კბილა, 1000 მარცვლის მასა 315 გრამია. გამძლეა ჩაწოლის მიმართ; სიმინდს ფარვანა მცირედ აზიანებს. პრაქტიკულად გამძლეა ჭარბტენიან სუბტროპიკულ ზონაში ფართოდ გავრცელებული დაავადების - ჩრდილოეთის ჰელმიჰთოსპორიოზის მიმართ. მარცვლის მოსავალია 7-9 ტ/ჰა. მცენარეთა დგომის ოპტიმალური სიხშირეა  55-57 ათასი  მცენარე ჰექტარზე. 

დღევანდელი მდგომარეობა: ჰიბრიდის მშობელი ფორმების თესლები არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიწათმოქმედების ინსტიტუტში. 

დამატებითი ინფორმაცია:   ჰიბრიდი სამარცვლე მიმართულებისაა. 

წყაროები: საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”, მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი, 5(13), თბილისი, 2012, გვ. 6-9, 13-17;

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  მოამბე, #31, თბილისი, 2012 წ. დეკემბერი, გვ.148 -149.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი