საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ჯვარი ქერი


საზოგადო სახელი: ქერი სახეობის სახელწოდება: Hordeum vulgare L. სახესხვაობის სახელწოდება : Hordeum vulgare var. nutans Alef. ჯიშის სახელწოდება: ჯვარი - Hordeum vulgare ‘Jvari’ წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი: მიღებულია მცხეთის სასელექციო სადგურში, მრავალჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის მეთოდით საფრანგეთიდან მიღებული კოლექციის ნიმუშიდან. საქართველოში ჯიში გასავრცელებლად დაშვებულია 1999 წლიდან ქერის მთესველი ყველა რეგიონისათვის.
მოკლე აღწერა: განვითარების ტიპის მიხედვით ჯიში ფაკულტატიურია. მცენარის სიმაღლე 90-100 სმ, ჩაწოლისა და მავნებლებ–დაავადებების მიმართ გამძლეა. თავთავი ორრიგიანია. 1000 მარცვლის მასაა 40-45 გრამი. საშუალო მოსავლიანობა - 4,5-5,0 ტ/ჰა.
დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ჯიში შესაძლებელია დაცული იყოს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ან სხვა უცხოურ გენბანკებში. წყარო: საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა დარაიონებული ჯიშების კატალოგი 1997 წლისათვის, თბილისი 1996 წ. გვ.19; საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკადემია, „მოამბე“, თბილისი, #7, 2000 წ. გვ. 57; ქერის კულტურა, ჯიშური შემადგენლობა და მოვლა–მოყვანის ტექნოლოგია ფერმერულ მეურნეობაში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი, 2010 წ. გვ. 11.
 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი