საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

აჯამეთის თეთრი


საზოგადო სახელი:  სიმინდი 

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

სახესხვაობის  სახელწოდება:  Zea mays  var. candida  Dekapr. 

ჯიშის  სახელწოდება:  აჯამეთის თეთრი Zea mays candida  ‘Ajametis Tetri’

წარმოშობა: დასავლეთ საქართველოს დაბლობი ზონის ადგილობრივი ჯიშია. მიღებულია ძველი ადგილობრივი კაჟა ტიპის ჯიშების შემდგომში შემოტანილ კბილა ტიპის სიმინდის ჯიშებთან ბუნებრივი შეჯვარებით, გაუმჯობესებულია საქართველოს სელექციის სადგურში, ინდივიდუალური დამასობრივი გამორჩევის მეთოდით.

ჯიშის  დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის მხრივ საგვიანო ჯიშად ითვლება (130-145 დღე). მცენარის სიმაღლეა 200-270 სმ. ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე 18-22.მიწისზედა მუხლების რაოდენობაა 14-16. ტაროს მიმაგრების სიმაღლეა 110-140 სმ. ტაროს ფორმა ცილინდრულია ან კონუსური. სიგრძე - 18-24 სმ, დიამეტრი - 4-5 სმ. მარცვალი თეთრია, ნახევრად კბილა ტიპის, ზოგჯერ ინდენტაცია კარგად არ არის გამოსახული და კბილა ტიპის სახეს იღებს.მწკრივების რიცხვი ტაროზე - 10-12. 1000  მარცვლის მასა 350-500 გრამის  ფარგლებში მერყეობს. ჯიშის მოსავლიანობა მერყეობს 3,6-დან  4,1ტ/ჰა -მდე. დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ სხვა ჯიშებთან შედარებით უფრო გამძლეა. გამოიყენება სასურსათედ.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიში დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა  გენეტიკური რესურსების ბანკში.

დამატებითი ინფორმაცია: ჯიში დარაიონებულია 1938 წლიდან  კოლხეთში, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის ბარის ზონაში. აღმოსავლეთ საქართველოში მდინარე ალაზნის მარცხენა მხარის ველზე და ახმეტის და თელავის რაიონების სარწყავი მიწებისათვის.

წყაროებიბ. ჯანელიძე, ვ.გორგოშიძე, სიმინდისდარაიონებულიჯიშებიდაჰიბრიდებისაქართველოსრესპუბლიკისათვის. თბილისი, 1964 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი