საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ლომთაგორა 5


საზოგადო სახელი:   სიმინდიlomtagora5

სახეობის სახელწოდება:   Zea mays L.

სახესხვაობის სახელწოდება: Zea  mays  var.Alba Alef.

ჰიბრიდის  სახელწოდება:  ლომთაგორა 5 - Zea mays X Alba ‘Lomtagora 5’

წარმოშობა:  გამოყვანილია  შპს ფირმა ”ლომთაგორას” მიერ, ადგილობრივი ინბრედ ხაზის გპ3-ის შეჯვარებით CIMMYT-ის მიერ გამოგზავნილ ინბრედ ხაზთან CML 176. დაშვებულია გასავრცელებლად 2011 წლიდან დასავლეთ საქართველოს დაბლობ ზონაში  და აღმოსავლეთ საქართველოს იმ სარწყავი რაიონებისათვის, სადაც ჰაერის აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი არის 3900-45000 C.

ჯიშის დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდი საგვიანოა, აღმოცენებიდან სრულ სიმწიფემდე სჭირდება 137 დღე.

მცენარე მაღალმოზარდია, სიმაღლე - 303 სმ. ფოთლების რაოდენობაა 20-21. მიწისზედა მუხლებისა - 17-18,  მცენარეზე ვითარდება საშუალოდ 1.03 ტარო. ტაროს ფორმა საშუალო კონუსურია, სიგრძე - 21-23 სმ, მარცვლის რიგების რაოდენობაა 16, მასა 260 გრამია. ტაროდან მარცვლის გამოსავალია 82.5%. მარცვალი თეთრია, კაჟა, 1000 მარცვლის მასა 327გრამია.   გამძლეა ჩაწოლის მიმართ; ჩრდილოეთის ჰელმინთოსპორიოზით  ავადდება სუსტად, სიმინდის ფარვანა მცირედ აზიანებს. ვარგისია მექანიზებული მოვლა-მოყვანისათვს. მარცვლის მოსავალია 8.27 ტ/ჰა. კარგად იყენებს მინერალურ სასუქებს. ოპტიმალური სიხშირეა 45-50 ათასი მცენარე ჰექტარზე. ჰიბრიდული თესლის მისაღებად საჭიროა საიზოლაციო ნაკვეთზე მშობელი ფორმები დაითესოს სხვადასხვა ვადში. დედა ფორმა - ხაზი გპ 3 ითესება მაშინ, როდესაც მამა ფორმა- ხაზი CML 176 ამოსულია და არის 3-4 ფოთლის ფაზაში.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჰიბრიდის მშობელი ფორმების თესლები არის შპს ფირმა ”ლომთაგორაში”.

დამატებითი ინფორმაცია:   გამოიყენება სამარცვლედ და სასილოსედ.

წყაროები: საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”, მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი, 2(6), თბილისი, 2011, გვ. 29-34.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი