საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ადგილობრივი თეთრი ნახევრადკბილა


საზოგადო სახელი:   სიმინდიadgilobrivitetrinaxevradtkbili

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

სახესხვაობის სახელწოდება:  Zea mays  var. candida  Dekapr.

ჯიშის  სახელწოდება: ადგილობრივი თეთრი ნახევრადკბილა  Zea mays candida  ‘Nakhevradkbila Tetri’ ანუ ‘Semidentata Alba’

წარმოშობა: ამ სახელწოდებით ცნობილია სიმინდის კბილა და კაჟა ტიპის ჯიშების ბუნებრივი შეჯვარებით და ხალხური სელექციის საფუძველზე დაბლობ ზონაში (ზღვის დონიდან 400-500 მეტრამდე)ჩამოყალიბებული ადგილობრივი ეკოტიპები, რომლებიც ძირითადად მათი წარმოშობისა და გავრცელების ადგილის სახელითაა ცნობილი:აბაშური თეთრი ნახევრადკბილა, ლანჩხუთის, გალისა და სხვა.

ჯიშის დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლიობით მიეკუთვნებიან ძლიერ საგვიანო და საგვიანო  ჯიშებს (130-140დღე).ნახევრად კბილა თეთრის მცენარის სიმაღლეა 200-250 სმ,  ბარტყებს ივითარებს მცირე რაოდენობით(1,1-1,3). მიწისზედა მუხლების რ-ბა 12-15.ტაროს მიმაგრების სიმაღლე 100-140 სმ. ტარო ცილინდრული ან კონუსურია, სიგრძე - 16-20 სმ. ტაროზე მწკრივების რაოდენობა 8-10. მარცვალი თეთრი ფერისაა, ოდნავ ან საშუალოდ გამოხატული იდენტაციით.1000 მარცვლის მასაა 400-500 გ. ჯიშები ზოგადად გამძლენი არიან სოკოვანი დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ. მშრალი მარცვლის საშუალო მოსავლიანობაა 3,2-4ტ/ჰა.მარცვლის გამოსავალი - 78-80%.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიშები შენარჩუნებულია დასავლეთ საქართველოს საკარმიდამო ნაკვეთებზე.

წყაროებიბ. ჯანელიძე, ვ.გორგოშიძე - სიმინდისდარაიონებულიჯიშებიდაჰიბრიდებისაქართველოსრესპუბლიკისათვის. თბილისი, 1964წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი