საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ქართული 9


საზოგადო სახელი:    სიმინდი                                                        

სახეობის სახელწოდება:  Zea mays L.

სახესხვაობის სახელწოდება: Zea mays  var. flavorubra Körn.

ჯიშის სახელწოდება:   ჰიბრიდი ქართული 9 მა Zea mays  var. flavorubra Körn. ‘Kartuli 9 ma’ -

წარმოშობა: პირველი ქართული მარტივი ხაზთაშორისი ჰიბრიდია, გამოყვანილია საქართველოს მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მცხეთის სასელექციო სადგურის მიერ ხაზების ვირ 44 მ  და ქართული კრუგი 44 -ის შეჯვარებით. დარაიონებულია 1980 წლიდან, სამარცვლედ - VI,VIII,XI,XII,XIII,XVI ზონებში, სასილოსედ VIII,IX, XI,XII,XV,XVI,XVII  ზონებში.

ჯიშის დახასიათება:  სავეგეტაციო პერიოდის მიხედვით ჰიბრიდი არის საშუალო-საადრეო. აღმოცენებიდან სრულ სიმწიფემდე სჭირდება 110 – 115 დღე.მცენარის სიმაღლე 220 -230 სმ -ია, ტაროს მიმაგრების სიმაღლე 100 -110 სმ. ფოთოლთა რიცხვი მცენარეზე 16- 18. მუხლების რაოდენობა 13-15. ფოთოლი ფართოა, მუქი მწვანე შეფერილობის.  ტარო ოდნავ კონუსისებრია, ტაროს სიგრძე 18 – 22 სმ,  ტაროზე 14 – 16 მარცვლის მწკრივია, ტაროს საშუალო წონა - 220 – 260 გრამი.  ნაქუჩი ვარდისფერია, მარცვლის გამოსავალი  - 82 %.   მარცვალი კბილა, ყვითელია, 1000 მარცვლის მასა 270-280 გრამია. მარცვლის პოტენციალური მოსავლიანობა - 10.0 ტ/ჰა. ქართული 9  ნაწვერალზე 20 ივნისამდე თესვის პირობებში ჰა-ზე 4.5 – 5.5 ტ. მარცვლის,  ხოლო მწვანე მასის 35 – 50 ტ. მოსავალს იძლევა.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჰიბრიდის მშობელი ფორმების თესლები ინახება პროფესორ ო.ლიპარტელიანის კერძო კოლექციაში.

დამატებითი ინფორმაცია:  ჰიბრიდი სამარცვლე და სასილოსე მიმართულებისაა.

წყაროებიმემცენარეობათესლმცოდნეობისსაფუძვლებით, თბილისი, 2009, გვ. 98.

სამარცვლესიმინდისმოვლა-მოყვანაფერმერულმეურნეობაში, სსიპ. მიწათმოქმედებისინსტიტუტი, სახელმძღვანელო, გამოცემულიამსოფლოიბანკისმხარდაჭერით, თბილისი 2010, გვ. 13.

საქართველოსმეცნიერებათააკადემია, საქართველოსმთიანეთისსოციალურ - ეკონომიკურიპრობლემებიდამათიგადაჭრისგზები, თბილისი, 2010 წ,  გვ. 335.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი