საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

თეთნულდი ქერი


საზოგადო სახელი: ქერიtetnuldi

სახეობის სახელწოდება: Hordeum vulgare L.

სახესხვაობის სახელწოდება: Hordeum vulgare var. nutans Alef.

ჯიშის სახელწოდება: თეთნულდი – Hordeum vulgare ‘Tetnuldi’

წარმოშობა: გამოყვანილია მცხეთის სასელექციო სადგურში, მრავალჯერადი მასობრივი გამორჩევის მეთოდით ჩილედან მიღებული კოლექციის ნიმუშიდან. საქართველოში ჯიში გასავრცელებლად საშვებულია 1999 წლიდან ქერის მთესველი ყველა რეგიონისათვის.

მოკლე აღწერა: ბიოლოგიურად ფაკულტატიური ჯიშია. მცენარის სიმაღლეა 90-100 სმ, ღერო სწორმდგომი. მცენარე ჩაწოლისა და მავნებლებ–დაავადებების მიმართ გამძლე. თავთავი ორრიგიანია, ღია ჩალისფერი, სიგრძით 10-12 სმ. 1000 მარცვლის მასა 43-44 გრამია, ნატურა 600-650 გრამი. მარცვალში ცილის შემცველობაა 10,9-12,1 %. მოსავლიანობა - 5,0-6,0 ტ/ჰა.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად, ჯიში შესაძლებელია დაცული იყოს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ან სხვა უცხოურ გენბანკებში.

დამატებითი ინფორმაცია: ჯიში ხასიათდება დადებითი თვისებებით ლუდის წარმოებისათვის.

წყარო: საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა დარაიონებული ჯიშების კატალოგი 1997 წლისათვის, თბილისი 1996 წ. გვ.19;
საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკადემია, „მოამბე“, თბილისი, #7, 2000 წ. გვ. 57;
ქერის კულტურა, ჯიშური შემადგენლობა და მოვლა–მოყვანის ტექნოლოგია ფერმერულ მეურნეობაში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი 2010 წ. გვ. 10.

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი