საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

დედა ხორბალი


საზოგადო სახელი: ხორბალიdeda

სახესხვაობის სახელწოდება: Triticum aestivum L. var. aestivum

ჯიშის სახელწოდება: დედა - Triticum aestivum ‘Deda’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი: გამოყვანილია საქართველოს მიწათმოქმედების ინსტიტუტის მიერ, ინდუცირებული მუტაგენეზის მეთოდით ჯიშ „მოწინავე“–დან, თესლზე ქიმიური მუტაგენის NMM (ნიტროზამეთილშარდოვანა) 0.01 %-იანი  ხსნარის მოქმედებით.  გასავრცელებლად დაშვებულია 1980 წლიდან საქართველოს მთაგორიანი რეგიონებისათვის.

მოკლე აღწერა : განვითარების ტიპის მიხედვით ჯიში საშემოდგომოა, ხოლო სავეგეტაციო პერიოდის მიხედვით საადრეო. მცენარის საშუალო სიმაღლეა 75-85 სმ. არ წვება და არ ახასიათებს ცვენადობა. გვალვაგამძლეა.  თავთავი ფხიანი, თეთრი, სიგრძით 8-10 სმ, მარცვალი მოგრძო–მომრგვალო, წითელი. 1000 მარცვლის მასა 38-40 გრამი, საშუალო მოსავლიანობა 4,0–4,8 ტ/ჰა–ზე.

დღევანდელი მდგომარეობა: თესლი ინახება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების საცავში.

წყარო: Химический мутагенез и качество с.-х. продукции. Москва, 1983 г.;  საქართველოს სასოფლო–სამეურნეო კულტურათა დარაიონებული ჯიშების კატალოგი 1997 წლისათვის. თბილისი 1996 წ. გვ. 19;  ვლ. ქევხიშვილი – ხორბალი, აგროტექნიკა. თბილისი 2001 წ. გვ. 95

დამატებითი ინფორმაცია: ხასიათდება ცომისა და პურცხობის მაღალი ხარისხით.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი