საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ალმასი ხორბალი


საზოგადო სახელი: ხორბალიalmasi

სახესხვაობის სახელწოდება: Triticum aestivum L. var. aestivum

ჯიშის სახელწოდება: ალმასი - Triticum aestivum ‘Almasi’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი: გამოყვანილია საქართველოს მიწათმოქმედების ინსტიტუტში, ჰიბრიდიზაციის მეთოდის გამოყენებით და miRebulia რბილი ხორბლის მუტანტური ფორმებისСГТ-17 (მუხრანი) და Г-40 (ბაგრატიონი) შეჯვარებით. გასავრცელებლად დაშვებულია 2011 წლიდან საქართველოში ხორბლის მთესველი ყველა რეგიონისათვის.

მოკლე აღწერა: განვითარების ტიპის მიხედვით ჯიში საშემოდგომოა.  სავეგეტაციო პერიოდი 1 იანვრიდან დათავთავებამდე შეადგენს 135 დღეს. მცენარე სწორმდგომი, სიმაღლით 100-110 სმ.  თავთავი ფხიანი, ღია ჩალისფერი,  საშუალო სიმკვრივის, პირამიდული ფორმის, გრძელი უხეში ფხებით. თავთუნის კილის მხრის ფორმა – ამაღლებული, კბილაკი  გრძელი – სწორი,  თავთავი არ ხასიათდება მტვრევადობით და მარცვლის ცვენადობით, კარგად ილეწება და ვარგისია მექანიზირებული აღებისათვის. მარცვალი წითელი. მსხვილი, ოვალური, 1000 მარცვლის მასა შეადგენს 48,0 გრამს, მარცვალში ნედლი წებოგვარას შემცველობა 34,5%-ია, ხოლო პროტეინის 13,4%.  ჯიშის საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობა შეადგენს 5-6 ტონას. ჯიში ხასიათდება ყვითელი ჟანგას მიმართ იმნურობით. ავადდება მტვრიანა გუდაფშუტით.

დღევანდელი მდგომარეობა: ხორბლის  სასელექციო სანერგეებში ითესება ჯიშ- სტანდარტად

წყარო: Международная кавказская конференция по зерновым и зернобобовым культурам. Тбилиси, 2004 г. ст. 95;  საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 2(6), თბილისი 2011 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი