საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

გორული ლობიო


aსაზოგადო სახელი: ლობიოgoruli

სახეობის სახელწოდება: Phaseolus vulgaris L.

ჯიშის სახელწოდება: გორული  Phaseolus vulgaris ‘Goruli’

წარმოშობა: გამოყვანილია მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის გორის საცდელ სადგურზე გამა-დასხივების 10 კრ, ჯიშ „შავშეთისადგილობრივიდან“, უკეთესი მუტანტის შერჩევის მიზნით.

ჯიშის დახასიათება:ჯიში საადრეოა, მისი სავეგეტაციო პერიოდი 85-92 დღეს უდრის. მცენარის ბუჩქი კუტია, მცენარის სიმაღლე  38-42 სმ. ღერო სწორმდგომია, ძლიერი, ფოთლის დაძარღვა ძლიერია, ფოთლები ფართო, მუქი მწვანე, მომრგვალო კვერცხისებური ფორმის. ყვავილი ვარდისფერია, მსხვილი. პარკი ბრტყელია, ოდნავ მოხრილი, სიგრძე 14 სმ. შეფერილობა მწვანე, უძაფოა და უპერგამენტო. მარცვალი მომრგვალო, წითლად ჭრელი.  1000 მარცვლის მასა 540 გრ. 100 ცალი პარკის წონა 680 გრამია.  ხასიათდება კარგი ღირსების პარკითა და თესლით. ჯიში მაღალმოსავლიანია, გორის საცდელი სადგურის მონაცემებით (1989-1991წწ) მწვანე პარკის მოსავლიანობაა 11,2 ტ/ჰა.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ინახება აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების  ბანკში.

დამატებითი ინფორმაცია: გამძლეა ბაქტერიული და სოკოვან დაავადებათა მიმართ.

წყაროები: ნ. რუსიტაშვილი, ჯიშთა გამოცდის სახელმწიფო კომისიაზე გადაცემული ლობიოს პერსპექტული მუტანტური ჯიშები, ი. ნ. ლომოურის სახელობის მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლავითი ინსტიტუტი, შრომები, XXXX, თბილისი, 1998. გვ.30.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი