საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ივერია 70


საზოგადო სახელი:    სიმინდი  

სახეობის სახელწოდება:  Zea mays L.

სახესხვაობის სახელწოდება: Zea mays  var. flavorubra Körn.

ჰიბრიდის  სახელწოდება:  ივერია 70 - Zea mays X flavorubra  ‘Iveria 70’

წარმოშობა: მარტივი ხაზთაშორისი ჰიბრიდია, გამოყვანილია მიწათმოქმედების ინსტიტუტის მცხეთის სასელექციო სადგურში ამერიკული და ადგილობრივი   ხაზების შეჯვარებით  B73M X აბაშური ყვითელი 30. დარაიონებულია 1994 წლიდან აღმოსავლეთ საქართველოს სარწყავი და დასავლეთ საქრთველოს ტენით უზრუნველყოფილი დაბლობი რაიონებისათვის.

ჯიშის დახასიათება:  სავეგეტაციო პერიოდი - საშუალო-საგვიანოა, აღმოცენებიდან სრულ სიმწიფემდე სჭირდება 125-130 დღე. მცენარის სიმაღლეა 250 სმ, ფოთლების რაოდენობა 20, მიწისზედა ღეროზე 16 მუხლია, ტაროს მიმაგრების სიმაღლეა 127 სმ.  ტარო ცილინდრულია, სიგრძე 22 სმ. მარცვლის რიგების რიცხვი 16, ნაქუჩი ვარდისფერია.  მარცვალი ყვითელია, კბილა, მსხვილი, 1000 მარცვლის მასა 393 გრამია. მაღალ აგროფონზე მარცვლის მოსავალია  7-9 ტ/ჰა. გამოირჩევა სოკოვანი დაავადებების მიმართ გამძლეობით.

დღევანდელი მდგომარეობა: მშობელი ფორმების თესლები არის პროფესორ ო. ლიპარტელიანის კერძო კოლექციაში.

წყაროებისამარცვლესიმინდისმოვლა-მოყვანაფერმერულმეურნეობაში, სსიპ. მიწათმოქმედებისინსტიტუტი, სახელმძღვანელო, გამოცემულიამსოფლოიბანკისმხარდაჭერით, თბილისი, 2010, გვ. 15;

საქართველოსმეცნიერებათააკადემია, საქართველოსმთიანეთისსოციალურ - ეკონომიკურიპრობლემებიდამათიგადაჭრისგზები, თბილისი, 2010 წ,  გვ. 336.

დამატებითი ინფორმაცია: ჰიბრიდი სამარცვლე მიმართულებისაა.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი