საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

წეროვანი 4


 საზოგადო სახელი:   სიმინდიwerovani4 სახეობის სახელწოდება:  Zea mays L. სახესხვაობის სახელწოდება: Zea mays  var. leukodon Alef. ჰიბრიდის  სახელწოდება:  წეროვანი 4 - Zea mays X leukodon  ‘Tserovani 4’ წარმოშობა: გამოყვანილია მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში. მისი ფორმულაა: S91SIWq X აჯამეთის თეთრი. დედა ფორმა CIMMYT-ის მიერ გამოგზავნილი სინთეზური პოპულაციაა, მამა ფორმა-ადგილობრივი ჯიშია - აჯამეთის თეთრი. გასავრცელებლად დაშვებულია 2011 წლიდან დასავლეთ საქართველოს დაბლობი ზონისა და აღმოსავლეთ საართველოს სარწყავი რაიონებისთვის. ჯიშის დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა აღმოცენებიდან სრულ სიმწიფემდე 142 დღეა. მცენარის სიმაღლეა 322 სმ. მიწისზედა მუხლების რაოდენობა -  18-19, ფოთლებისა - 20- 21. მცენარეზე ვითარდება ერთი ტარო.  ტაროს ფორმა სუსტი კონუსურია, სიგრძე 20-22 სმ. ტაროს შემარცვლა 100 %, მარცვლის მწკრივების რაოდენობა 14-16, მშრალი ტაროს მასა 237გრამია, მარცვლის გამოსავალია 82%.  ნაქუჩი თეთრია. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე 117 სმ.  მარცვალი თეთრია, კონსისტენცია შუალედური, 1000 მარცვლის მასაა 342 გრამია.   მოსავლიანობა - 7.24 ტ/ჰა. მცენარეთა დგომის ოპტიმალური სიხშირეა 45-50 ათასი მცენარე ჰა-ზე.  არ ახასიათებს ღეროს ჩაწოლა. ფარვანათი ზიანდება სუსტად. ჰიბრიდული  თესლის მისაღებად საჭიროა საჰიბრიდიზაციო ნაკვეთზე  მშობელი ფორმები დაითესოს სხვადასხვა ვადაში. მამა ფორმა ითესება მაშინ, როდესაც დედა ამოსულია და არის 2-3 ფოთლის ფაზაში. ჰიბრიდული თესლის მიღება ხდება სქემით  ♀5 : ♂1. ამ სქემის გამოყენებისას თესლის გამოსავალი  ჰა-ზე 83.3%-ია. დღევანდელი მდგომარეობა: ჰიბრიდის მშობელი ფორმების თესლები არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიწათმოქმედების ინსტიტუტში. დამატებითი ინფორმაცია:   ჰიბრიდი სასურსათე დანიშნულებისაა, გამოიყენება აგრეთვე სასილოსედაც. წყაროები: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში”, სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი, 2008, გვ. 80-82; საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”, მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი, 4(8), თბილისი, 2011, გვ. 23-28.  
 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი