საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ქართული 1


სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.

სახესხვაობის  სახელწოდება:  Zea mays  var. leucodon Alef.

ჯიშის ადგილობრივი სახელწოდება:   ქართული 1  Zea mays leucodon ‘ Kartuli 1’

წარმოშობა: ქართული 1 ჯიშ-პოპულაციაა, გამოყვანილია საქართველოს სასელექციო სადგურში თავისუფალი დამტვერვის გზით.

ჯიშის  დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის მხრივ საგვიანო ჯიშად ითვლება. მცენარე მაღალი იზრდება -200-300 სმ. ტაროს მიმაგრების სიმაღლეა 100-140 სმ. ღეროზე 18-24 ფოთოლი აქვს. მიწისზედა მუხლების რაოდენობა  - 14-18. ბარტყობა არ ახასიათბს. ტარო ცილინდრული, ან ოდნავ კონუსური ფორმისაა, დიდი ზომის –  22-29 სმ.  ტაროზე  უმეტესად 16 მწკრივია (14-18 ), რომელთა შორის ვიწრო კვალია. მწკრივები, ძირითადად სწორხაზოვანია. განლაგება ტაროზე რეგულარულია.  მარცვალი თეთრი ფერისაა, ძირითადად კბილა ტიპის. 1000 მარცვლის წონა 320-380 გრამია. ჯიში საკმაოდ უხვმოსავლიანია და ჰექტარზე  იძლევა 5,7-6,2 ტონას. ბუშტოვანა გუდაფშუტათი ზოგიერთ რაიონში ავადდება 6-7%-ით, სიმინდის ფარვანით - 2-7%-ით, ხოლო სოკოვან დაავადებათა  მიმართ საკმაოდ გამძლეა.

დღევანდელი მდგომარეობა: არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია.

წყაროებიბ. ჯანელიძე, ვ. გორგოშიძე, სიმინდისდარაიონებულიჯიშებიდაჰიბრიდებისაქართველოსრესპუბლიკისათვის, თბილისი, 1964 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი