საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ლომთაგორა 2


საზოგადო სახელი:   სიმინდი

სახეობის სახელწოდება: Zea mays L.

სახესხვაობის სახელწოდება: Zea mays  var. flavorubra Körn.

ფოტო

ჰიბრიდის სახელწოდება: ლომთაგორა 2- Zea mays X flavorubra  ‘Lomtagora 2’

წარმოშობა: გამოყვანილია  შპს ფირმა ”ლომთაგორას” მიერ, ხაზი B73 LG-ის შეჯვარებით ადგილობრივ ჯიშ -  აბაშურ ყვითელთან.

დაშვებულია გასავრცელებლად 2011 წლიდან აღმოსავლეთ საქართველოს - მარნეულის, გარდაბნის, გურჯაანის, თელავის, ლაგოდეხის სარწყავი რაიონებისა და დასავლეთ საქართველოს  I, II,III, XVII აგროკლიმატური ზონებისათვის.

ჯიშის დახასიათება: სავეგეტაციო პრიოდი საშუალო საგვიანოა, აღმოცენებიდან სრულ სიმწიფემდე სჭირდება 133 დღე. მცენარის  სიმაღლეა 245 სმ. ფოთლების რაოდენობაა 19-20, მიწისზედა მუხლებისა - 17-18. ბარტყობა არ იცის.  მცენარეზე ვითარდება ერთი ტარო.   ტაროს  ფორმა სუსტი კონუსურია, სიგრძე - 20-23 სმ, მარცვლის რიგების რაოდენობაა 14-16, მასა 255 გრამია.  ნაქუჩი ვარდისფერია. ტაროდან მარცვლის გამოსავალია 83.0%.  მარცვალი ყვითელია, შუალედური კონსისტენციის, 1000 მარცვლის მასა 353 გრამია. გამძლეა ჩაწოლის მიმართ; ჩრდილოეთის ჰელმინთოსპორიოზით ავადდება სუსტად, სიმინდის ფარვანა მცირედ აზიანებს. მარცვლის მოსავალია  7.1 ტ/ჰა. ეფექტურად რეაგირებს სასუქებსა და მორწყვაზე. მარცვლისა და სასილოსე მასის მაღალი მოსავლის მისაღებად საჭიროა ჰექტარზე იყოს 45-55 ათასი მცენარე.  ვარგისია მექანიზებული მოვლა-მოყვანისათვის. ჰიბრიდული თესლის მისაღებად  საჰიბრიდიზაციო ნაკვეთზე  მშობელი ფორმები ითესება სქემით  ♀5 : ♂1.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჰიბრიდის მშობელი ფორმების თესლები არის შპს ფირმა ”ლომთაგორაში”.

დამატებითი ინფორმაცია:   გამოიყენება სამარცვლედ და სასილოსედ.

წყაროები: საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”, მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი, 2(6), თბილისი, 2011, გვ. 11-16.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი