საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

მრავალმარცვალა ლობიო


საზოგადო სახელი: ლობიო

სახეობის სახელწოდება: Phaseolus vulgaris L.

ჯიშის სახელწოდება: მრავალმარცვალა  Phaseolus vulgarisMravalmarcvala’

წარმოშობა:საწყისიმასალამიღებულიატაივანიდან, უშუალოდმებოსტნეობისმსოფლიოცენტრიდან "TOT 5976"-ისსახელწოდებით. მისიგამოცდამიმდინარეობდასართიჭალისსაცდელსადგურშიოთხიწელი (2008-2011წ).კარგადშეეგუასაქართველოსნიადაგურ-კლიმატურპირობებს. დარაიონდა 2013 წელს ქართველი სელექციონერების მიერ ნატო კაკაბაძის ხელმძღვანელობით.

ჯიშის დახასიათება:,,მრავალმარცვალა~ მიეკუთვნებამაღალმოზარდლობიოსჯგუფსხვიარაწვერით. სიმაღლე- 2,5-3 სმ. საშუალოდდატოტვილი. ჯიშიუნივერსალურიტიპისაა, მაღალხარისხოვანიმარცვლითდაპარკებით, რომლებშიცპერგამენტისშრესუსტადარისგამოსახული. ,,მრავალმარცვალას~ სავეგეტაციოპერიოდისხანგრძლივობაფენოლოგიურიაღწერილობისმიხედვით 95-105 დღეა.Dდღეთარაოდენობადათესვიდანაღმო-ცენებამდე _ 14, მასიურყვავილობამდე _ 65, პარკებისმომწიფებამდე _ 90, სრულსიმწიფემდე _ 105. ბიომეტრიულიაღწერილობისმიხედვით,ერთმცენარეზესაშუალოდფორმირდება 38 ცალიპარკი. პირველპარკამდეღეროსსიმაღლეარის 115 სმ, ღეროსსისქე _ 3 სმ, ფოთლისსიგრძე _ 10 სმ, სიგანე _ 8 სმ, ფოთლისყუნწისსიგრძე _ 4 სმ, პარკისსიგრძე _ 18 სმ, სიგანე _ 10 სმ, პარკისყუნწისსიგრძეკი 5 სმ-ია, პარკისგანივიკვეთისფორმაოვალური. პარკში 12-13 ცალითესლი, თირკმლისფორმის, ღიაყავისფერი. თესლისსიგრძეა 10 სმ, სიგანე _ 7 სმ. ერთიპარკისწონა 0,3 გრამია. მწვანეპარკებისმოსავალი  არის 1.4-1.6 ტ/ჰა, თესლისმოსავალი _ 1-1.2 ტ/ჰა. 1000 ცალითესლისწონა 350-400 გრამია. ,,მრავალმარცვალას~ ვეგეტატიურინაწილებიდანაყოფები,ანუპარკებიმეტნაკლებადშებუსულია. ღეროდაფოთლებიმწვანეაანღიამწვანე. პარკისინორჩეშიმწვანეა, იშვიათადმოყავისფრო. ჯიშიმეტადგამძლეავირუსულიდაავადებებისადმი, ანთრაქნოზისადმი, ნაცრისადმი, მავნებელიმემარცვლიასადმი. ბიოქიმიურიმაჩვენებ-ლებისმიხედვით `მრავალმარცვალაში~ შაქრისშემცველობააარის 6%, ცილა _ 24%, ცხიმი _ 2,8%, ნახშირწყლები _ 48%. ჯიშიარისარაცვენადი, მშრალფაზაშიარშეინიშნებაპარკებისსკდომა. საშუალოსაადრეოა, მოსავლისიღებენსექტემბრისბოლოს.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ინახება ნატო კაკაბაძის კერძო კოლექციაში

წყაროები: მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 4(17) , საქპატენტი, 2013

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი