საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

საული 9 ხორბალი


საზოგადო სახელი: ხორბალიsauli9A

სახესხვაობის სახელწოდება: Triticum aestivum L. var. aestivum

ჯიშის სახელწოდება: საული 9 - Triticum aestivum ‘Sauli 9’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი:  გამოყვანილია საქართველოს მიწათმოქმედების ინსტიტუტში. საერთაშორისოსანერგედან(8EYT-SA – 9909 SAULESKU#44TR810200)  სელექციურიგამორჩევისმეთოდის გამოყენებით. გასავრცელებლად დაშვებულია 2011 წლიდან საქართველოში ხორბლის მთესველი ყველა რეგიონისათვის.

მოკლე აღწერა: განვითარების ტიპის მიხედვით ჯიში საადრეო ფაკულტატურია.ბუჩქინახევრადგართხმული, მცენარესწორმდგომი - 95-100 სმსიმაღლის. ხასიათდებაზამთარდაგვალვაგამძლეობისმაღალიუნარით. მცენარეზე 4-5 თავთავებითანაბარსიმაღლეზეაგანვითარებული. თავთავითეთრი, ფხიანი.თითისტარისებრი, მეჩხერი, სიგრძით 12-13 სმ.კარგადილეწება.თავთუნის კილის მხრის ფორმა ამაღლებული, კბილაკი მოკლე, სწორი. მარცვალი წითელი,ერთთავთავში 55-60 მარცვალია. 1000 მარცვლისმასაშეადგენს 40-44 გრამს. მარცვალშიწებოგვარასშემცველობა 26,0%-ია, ხოლოცილის 11%.  მცენარეგამძლეასოკოვანიდაავადებებისმიმართ. ჯიშიმაღალდასტაბილურმოსავლიანია, რომლისსაშუალომოსავლიანობაშეადგენს 5,0-5,6 ტ/ჰა-ზე.

დღევანდელი მდგომარეობა:  საქართველოს აგრარული sauliუნივერსიტეტი აწარმოებს ჯიშის პირველად მეთესლეობასა და გამრავლებას.

წყარო: საქართველოს მიწათმოქმედების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, XXXXVI, თბილისი, 2009 წ.  გვ. 118; საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 4(8), თბილისი 2011 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი