საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

წეროვანი 2


საზოგადო სახელი:   სიმინდიwerovani2

სახეობის სახელწოდება:  Zea mays L.

სახესხვაობის სახელწოდება: Zea mays  var. flavorubra Körn.

ჰიბრიდის სახელწოდება:  წეროვანი 2 - Zea mays X flavorubra  ‘Tserovani 2’

წარმოშობა: გამოყვანილია მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში ხაზის B731161-ის შეჯვარებით ხაზ MO17/24-თან. დაშვებულია გასავრცელებლად 2003 წლიდან შიდა ქართლის სარწყავი რაიონებისათვის.

ჯიშის დახასიათება: საშუალო ვეგეტაციისაა, აღმოცენებიდან სრულ სიმწიფემდე სჭირდება 117-118 დღე. მცენარე საშუალო სიმაღლის 220-258 სმ. ფოთლების რაოდენობა 17-18, მიწისზედა მუხლები 14-15, ბარტყობა არ იცის.  ერთ მცენარეზე ვითარდება ერთი ტარო. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე 92 სმ.  ტარო საშუალო ზომისაა, სიგრძე 16-19სმ, მასა 200 გრამია, მარცვლის რიგების რიცხვი 16-18, ფორმა ცილინდრულია, ნაქუჩი ვარდისფერია. მარცვალი ყვითელია, კბილა. მარცვლის გამოსავლიანობა 82-84 %. მაღალ აგროფონზე მარცვლის მოსავალია 6-7 ტ/ჰა.  გამძლეა ჩაწოლის მიმართ, ბუშტოვანი გუდაფშუტათი ავადდება მცირედ.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჰიბრიდის მშობელი ფორმების თესლები არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიწათმოქმედების ინსტიტუტში.

დამატებითი ინფორმაცია:   ჰიბრიდი სამარცვლე მიმართულებისაა.

წყაროები:  ი.ლომოურის სახელობის მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული XXXXIV, თბილისი 2004, გვ. 238-242;
სამარცვლე სიმინდის მოვლა-მოყვანა ფერმერულ მეურნეობაში, სსიპ. მიწათმოქმედების ინსტიტუტი, სახელმძღვანელო, გამოცემულია მსოფლოი ბანკის მხარდაჭერით, თბილისი 2010, გვ. 17;
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს მთიანეთის სოციალურ - ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები, თბილისი, 2010 წ, გვ. 337.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი